ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน เทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1                                                        จำนวน   31  คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2                                                        จำนวน   62  คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3                                                        จำนวน   51  คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                 จำนวน   47  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                 จำนวน   76  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                 จำนวน   56  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                 จำนวน   62  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 จำนวน   61  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                 จำนวน   85  คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 จำนวน   60  คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 จำนวน   66  คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                 จำนวน   58   คน 


มีนักเรียนจำนวน 715 คน

ข้อมูลเมื่อ  30  กันยายน  พ.ศ.2564