อัตลักษณ์/เอกลักษณ/ปรัชญา

...ลูกหลวงพ่อ  ยิ้มพิมพ์ใจ   ไหว้งดงาม...

 

...หลวงพ่อน้อยนำธรรม คุณธรรมนำชีวิต...

 

ปรัชญา        “คุณธรรม   นำวิชา   พัฒนาชีวิต”
 

คุณธรรม  หมายถึง  การเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  ประพฤติปฏิบัติตามครรลองของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย

 นำวิชา   หมายถึง  การเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการต่าง ๆ เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพที่ตนมี

 พัฒนาชีวิต   หมายถึง  การเป็นผู้มีสุขภาพกาย  ใจ  แข็งแรง  รู้จักคิด  วิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักปรับตัวให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นพลเมืองดี เคารพยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข