ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 2 3
ข้าราชการครู 11 20 31
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 11 21 32
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 13 28 41
รวมทั้งหมด 13 28 41