ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 2 3
ข้าราชการครู 9 16 25
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 9 17 26
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 11 23 34
รวมทั้งหมด 11 23 34