ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 2 3
ข้าราชการครู 9 21 30
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 1 5 6
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 9 22 31
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 11 30 41
รวมทั้งหมด 11 30 41