ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดธรรมศาลา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180003
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  180003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammasala
ที่อยู่ :
  117 หมู่ที่   7   บ้านธรรมศาลา
ตำบล :
  ธรรมศาลา
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-395102 , 03
โทรสาร :
  034395546
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/09/2465
 
 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธรรมศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.