ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ ระบบอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      22 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      89 เครื่อง
รวม
      111 เครื่อง
ใช้งานได้:
      100 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      11 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      15 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      2 เครื่อง
รวม
      17 เครื่อง
ใช้งานได้:
      17 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      128 เครื่อง
ใช้งานได้:
      117 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      11 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2021-06-26 15:39:52 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Uninet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      satellite
ความเร็ว:
      2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high
 ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ TOT
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      satellite
ความเร็ว:
      2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       2048 Kbps
สถานะการใช้งาน:
       high
งบประมาณ/เดือน:
       1,200  บาท
 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ข้อมูล ณ วันที่ 2021-06-26 15:41:04 น.