งานปรับปรุ่งห้องประชุม ห้องงบประมาณ ห้องพักครูเวร 2564

งานปรับปรุ่งห้องประชุมโรงเรียน ห้องงบประมาณ ห้องพักครูเวรชาย ระบบเสียง 2564