เตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

เตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษาในการเรียนแบบ On -Site ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19