วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหาร จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

            ๑.  พัฒนาหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเน้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ นำไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

            ๒.  พัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

           ๓.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี  รักการออกกำลังกายและปลอดจากสิงเสพติดทุกชนิด

            ๔.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ มีความรักและ ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตามหลักปรัฐญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข

            ๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

            ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

            ๗.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกำกับ ติดตาม แระเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสารธารณชนอย่างเป็นระบบ

            ๘.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยควมร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง

            ๙.  สนับสนุนการบริหารงานโดยให้องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ การระดมทรัพยากรสร้างอาคารสถานที่ พัฒนาบริกเวณให้รองรับเป็นศูนย์การเรียนระดับตำบลของท้องถิ่น

     เป้าประสงค์

            ๑.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

            ๒.  ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน 3 ดี ในการเรียนรู้ และ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เป็นศ๔นย์วิยากรใหม่เอื้อต่อการเรียนรู้

            ๓.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ กีฬา ศิลปะ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ รักการออกกำลังกาย และปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิด

            ๔.  ผู้เรียนมีคณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            ๕.  ครู และ บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพ และ สามารถนำความรู้ ทักษะ มาใช้ปฏิบัติงานได้อย่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

            ๖.  ครู และ บุคลากรใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และ มีเทคนิ วิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้ในการปฏิรูปการศึกษารองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

            ๗.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ครู และ บุคลากรได้รับการนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงารต่อสารธารณชนอย่างมีระบบ

            ๘.  โรงเรียนจัดกิจรกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            ๙.  โรงเรียนจัดการศึกษาโดยองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุ่งพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนของตำบล