โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับสู่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

+ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                     
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่                                 
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
+การบริหารงาน                                                                                    
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
        O10.1 แผนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอ ใจการให้บริการ
O17 E–Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
+การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                       
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
+การส่งเสริมความโปรงใส                                                                        
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต   
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
+การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต                                                           
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        O34.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคนปัจจุบัน

        O34.2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ฉบับภาษาอังกฤษ)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการ ทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
+มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต                                                         
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน