หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


1.   การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2.   การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.   การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.   การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.   การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     6.1 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
8.   แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
9.   ระเบียบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
10. ว.5-2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11. ว.12 การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งทายาท 38 ค.(2) (1)
12. ว.12 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ว.13-62 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ
14. ว.14 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2563
15. ว.15 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
16. ว.19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
17. ว.24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. ว-4562 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
19. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
20. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยะฐานะ และเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานสอน