กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

11. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
12. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
13. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
14. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
15. พระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
16. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
1ุ7. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558
18. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

19. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
20. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
21. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
22. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
23. รวมคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2561
24. กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ  2546  ฯลฯ
25. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2546  ฯลฯ