ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

                โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ  ตั้งอยู่เลขที่ 117  หมู่ 7  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม             มีเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  41  ตารางวา  ( ซึ่งตั้งในบริเวณที่ดินของวัดธรรมศาลา )  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในชุมชนธรรมศาลา  สภาพชุมชนและประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์และรับจ้าง  มีฐานะปานกลาง  ตำบลธรรมศาลามีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  2  ประเภท  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาและเทศบาลตำบลธรรมศาลา  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา

                โรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ    ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่   10   กันยายน   2465  เวลา  09.00  น. (ก.ท.) โดยที่มีพระอธิการน้อย  อินทสโร   เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา , พระยาอุปกรณ์ศิลปศาสตร์  ศึกษาธิการมณฑล, นายพิน ไชยวุฒิ  สมุห์บัญชีแทนนายอำเภอ, นายสิงห์ วานัชยานนท์ ศึกษาธิการอำเภอ  ได้ร่วมกันรับเด็กเข้าเรียนและอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

                ในสมัยแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ต่อมาได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และได้เปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2503  ได้ขอเปิดทำการสอนสายสามัญศึกษาและได้ขยายห้องเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5, 6, 7  ในปีการศึกษา  2519  ทางจังหวัดได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับ  ให้นักเรียนเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และในปีพุทธศักราช  2520  ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่เป็นระบบ  6-3-3  ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนได้ปรับระดับชั้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  คือประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ในปีการศึกษา  2530  เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ในปีการศึกษา  2537  เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   
เปิดทำการสอนเพิ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่  1-3 )  

                ปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ)